Convocatòria d’eleccions a l’Unió de Radioaficionats de Catalunya, URCAT

El president de l’Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT, convoca eleccions a Junta Directiva, d’acord amb l’estatut i el procediment electoral previst en el RRI de l’Associació.

  • Podran presentar-se a les eleccions tots els socis numeraris que estiguin al corrent de les seves obligacions socials i en possessió de llicència de Radioaficionat, siguin majors d’edat, residents a Catalunya i tinguin una antiguitat mínima en l’associació de dos anys.
  • Les candidatures expressaran els noms i cognoms de les persones proposades per a cada càrrec a cobrir.
  • Els càrrecs a cobrir, d’acord amb l’article 14 de l’estatut son: president, un vicepresident com a mínim, secretari i tresorer.
  • Amb la candidatura es podrà acompanyar el programa electoral, que serà tramès per correu electrònic a tots els socis. Aquest programa, serà presentat en format informàtic, i ha de permetre la seva publicació sense cap intervenció.
  • Les candidatures hauran de presentar-se per escrit, tramès per correu electrònic i dirigit a la secretaria general de l’Associació. Hauran de tenir entrada a l’adreça de correu específica: eleccions21  @  urcat.cat   abans de les 24 hores del dia fixat com a termini.
  • Un cop proclamades les candidatures vàlides la JD les comunicarà per correu electrònic a tots els socis i establirà el sistema de votació.
  • En cas de presentar-se una única candidatura, aquesta serà automàticament proclamada, sense necessitat de celebrar eleccions.
  • Els terminis d’aquesta convocatòria electoral son:

Presentació de candidatures:   Fins les 24 hores del dia 5 de febrer.
Proclamació de candidatures:  Del 6 al 8 de febrer de 2021
Termini per a impugnacions:   Fins les 24 hores del dia 11 de febrer.
Campanya electoral:   Del dia 12 fins el 26 de febrer.
AGS Eleccions-Proclamació:   27 de febrer de 2021

Qualsevol incidència serà resolta per la Junta Directiva, sense perjudici del dret de recórrer els seus acords davant l’Assemblea General de Socis.

Please follow and like us:

Deixa un comentari