Llei General de Telecomunicacions Telecomunicacions ( 11/2022 de 28 de juny )

 

El passat 28 de juny de 2022, l’Estat Espanyol va promulgar una nova Llei General de Telecomunicacions ( 11/2022 de 28 de juny ). ( en PDF )Diversos articles de la llei afecten als radioaficionats així com la disposició addicional 19. Aquest seria un breu resum.     

 

Article 49, el punt 9 diu que “no podrà exigir-se per part de les Administracions públiques l’obtenció de llicència o autorització prèvia d’obres, instal·lacions de funcionament d’activitat, de caràcter mediambiental” ni de cap tipus. S’exceptua edificis declarats bé d’interès cultural o espais naturals protegits. Això implica que cap ajuntament pot exigir una llicència d’obres per a el muntatge d’antenes llevat dels edificis declarats bé cultural.  

 

Article 80 , referent als requisits essencials i avaluació de conformitat dels equips de telecomunicació, en el punt 2, s’indica  que els equips de telecomunicació hauran de tenir una avaluació de conformitat i en queden exceptuats els equips de radioaficiontas auto-construïts, no disponibles per a la venda en el mercat.

En el punt 3 s’indica que els equips han de complir els requisits de connexió a xarxes públiques de comunicacions ( per exemple internet) i hi queden inclosos els equips de radioaficionats.  

 

Artícle 88, referents als títols que habiliten l’ús de domini públic radioelèctric, en el punt 1 es parla d’ús comú, especial o privatiu. L’ús comú no requereix cap títol habilitador, cas de CB o PMR que per tant no requereixen cap tipus de llicència i sols els aplica les limitacions de freqüència i potències segons les normatives. En el cas dels radioaficionats ens aplica l’ús de tipus privatiu.

En el punt 3 es parla que els títols habilitadors en que s’atorguen drets d’ús del domini radioelèctric, entre d’altres que s’especifiquen, vindran en forma d’autorització individual que és el cas de la llicència de radioaficionats. La Secretaria de Estado de Telecomunicacions, en funció de l’ús de cada banda, pot modificar les atribucions d’ús. D’aquí la importància d’usar bandes com la de 144 MHz o 1200 MHz ja que en cas de poc ús, qualsevol altre usuari privatiu podria reclamar-ne l’assignació.

La disposició addicional vuitena parla de l’interoperabilitat dels receptors de ràdio de consum i se n’exclou els equips de radioaficionats.

La disposició dinovena va destinada a les estacions de radioaficionat. Es defineix que la llei que ho regula segueix essent la Llei 19/1983 de 16 de novembre.

 

Annex I: s’indica el dret a cobrar tasses per a l’obtenció de llicències, exàmens, concessió d’autoritzacions, inspeccions, etc, així com les excepcions, per exemple per a majors de 65 anys o discapacitacions superiors al 33%.

 

Títol VIII referent a les inspeccions, indica que els radioaficionats estem obligats a facilitar les tasques d’inspecció i a posar a disposició els llibres de registre. Els inspectors tenen la capacitat de precintar locals, instal·lacions o equips.

 

En l’article 104 s’indica que el responsable d’una infracció és la persona física o jurídica que realitza l’activitat, en aquest cas, el radioaficionat. Hi ha l’obligació de col·laborar per a trobar a un possible infractor.  

 

En els articles 105, 106, 107 i 108 s’especifiquen les infraccions molt greus, greus i lleus.

Es consideren com a molt greus, operar sense el permís corresponent, operar sense seguir els plans de banda o les limitacions corresponents, provocar interferències deliberadament o no atendre a requeriments quan és de manera no deliberada,, incompliment de resolucions, interceptació – sense autorització – de comunicacions no destinades al públic en general, repetició d’infraccions greus. 

 

Es consideren infraccions greus, la instal·lació sense autorització, instal·lacions diferents de les autoritzades, usar el domini públic radioolèctric en condicions diferents a les aprovades o potències superiors a les autoritzades, situar l’estació en emplaçament diferent a l’autoritzat, operar sense l’autorització quan legalment sigui necessari, produir interferències, presentar declaracions responsables o certificacions que no concordin amb la realitat, operar sense haver legalitzat l’estació i , finalment, negativa o obstrucció a ser inspeccionat.

 

Es consideren infraccions lleus produir qualsevol tipus d’emissió no autoritzada que no sigui greu o molt greu, establir comunicació amb estacions no autoritzades, llevat que sigui infracció greu, operar sense autorització quan realment és necessari, instal·lar estacions sense autorització, instal·lar infraestructures de telecomunicació sense complir els requisits, llevat que sigui greu o molt greu. 

Qualsevol incompliment de la normativa pot ser sancionable: obligació de finar immediatament les emissions, possible precinte/incautació d’equips o imposició de multes.

 

 

͏͏ ͏͏ ͏

Font: BOE

͏͏ ͏͏ ͏
Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

͏͏ ͏͏ ͏

͏͏

 
Please follow and like us:

Deixa un comentari