XXXIè Concurs “ Ciutat de Tarragona”

Informa Josep M. Aleu (EA3DTB):

El Ràdio Club del Tarragonès,EA3-RCY Fundat el 1983 convoca el XXXIè Concurs “ Ciutat de Tarragona”, d`acord amb las següents B A S E S :

Durada: Des de les 00,00 hores EA del dia 27 de setembre fins a les 14 hores EA del dia 28 de setembre de 2014
Bandes :
Freqüència modulada VHF de dos metres, segments recomanats per la IARU
Punts :
Atorgaran punts, estacions que pertanyin al Ràdio Club, designades per la Junta Directiva, l’Estació Especial EA3-RCY, i una estació sorpresa, que apareixerà discrecionalment en algun/alguns mòduls.

Contactes :
Cada contacte tindrà el valor d’un punt, llevat de l’estació especial que en tindrà cinc i l’estació sorpresa que en tindrà tres.
Mòduls :
S’estableixen SET mòduls de temps, de la manera següent:
Dia 27 de 00,00 a 02,00; de 9,00 a 13,00; de 16,00 a 18,00 de 18,00 a 20,00 de 20.00 a 24.00
Dia 28 de 09,00 a 12,00 i de 12,00 a 14,00.
Cada estació podrà ser contactada dins de cada mòdul establert. Per exemple: si el contacte amb una determinada estació s’efectua a les 17,59 hores es pot tornar a contactar amb la mateixa estació a les 18,00 hores del següent mòdul.
Controls :
Es passaran per part dels atorgants, a l’hora EA, seguida del R/S i un número que començarà per 001.
Llistes :
Amb format standard o d’ordinador, full resum i les dades personals. S’hauran de trametre al RÀDIO CLUB DEL TARRAGONÈS, apartat postal 821 (43080 Tarragona), abans del dia 31 D’OCTUBRE DE 2014 . S’admetran com a vàlides les rebudes fora del termini, però que tinguin la mateixa data en el mata-segells, les rebudes que no compleixin aquests requisits, no podran optar a DIPLOMA ni TROFEU i seran considerades de CONTROL Email
jmaleu@tinet.org , ea3rcy@tinet.cat http://www.tinet.org/~ea3rcy.
Diplomes :
Per a fer-se creditor a diploma, caldrà aconseguir al menys 50 punts, en els quals s’inclourà, obligatòriament, un contacte amb l’estació EA3-RCY.
Trofeus :
Per als primers classificats i a l’estació més llunyana i Millor Classificada
Els participants en el concurs que obtinguin un mínim de 50 punts entraran en un sorteig d’una emissora portàtil que se sortejarà el dia de lliurament de premis
Notes:
Tots els problemes que puguin plantejar-se de la interpretació d’aquestes Bases, seran resoltes per la Comissió organitzadora. La mera participació en el concurs, implica l’acceptació d’aquestes Bases. Es desqualificarà a qualsevol participant que les incompleixi deliberadament, així com el contingut del Reglament d’ Estacions de Ràdio afeccionats. Les decisions del jurat seran inapel·lables.
En cas d’empat a punts pel als primers llocs, es decidirà, a favor de l’estació que amb més regularitat hagi contactat amb l’estació especial, i es computarà a aquests efectes l’hora en cada mòdul establert.

Please follow and like us:

Deixa un comentari