Declaració conjunta URCAT – FCR

La Unió de Radioaficionats de Catalunya, URCAT i la Federació Catalana de Radioaficionats FCR, en relació a les inquietuds i les iniciatives sorgides en el nostre col·lectiu, en relació als possibles indicatius a emprar pels radioaficionats catalans després de la proclamació de la República Catalana, manifestem que:

1. La Llei de Transitorietat Jurídica expressa clarament que, mentre el Govern de la República no aprovi les lleis i els reglaments corresponents, subsisteix íntegrament l’ordenament jurídic anterior.

2. Serà, per tant, l’Administració qui, en el seu moment, assignarà els nous indicatius en substitució dels emprats en l’actualitat.

3. Recordem què les Associacions i Entitats poden fer propostes a l’Administració i recolzar davant dels organismes internacionals les iniciatives que aquesta pugui prendre, però que en cap cas estan legitimades per a prendre decisions en un àmbit que no els pertany.

4. Cal recordar què en l’àmbit internacional és l’I.T.U. a qui correspon atorgar l’ús dels prefixes de país, ja siguin provisionals com definitius.

5. L’ús de prefixes no compresos en aquests supòsits pot ser legítim en l’àmbit de comunicacions privades i sota el criteri personal de cadascú, però en cap cas de forma pública. Qui així ho faci, serà sota la seva exclusiva responsabilitat.

6. El poble de Catalunya ha donat successives proves a la comunitat internacional de la seva seriositat en la irrenunciable voluntat de ser reconegut com a país, així com d’actuar i assumir les normes d’aquesta. Que les presses en voler manifestar-nos com som, no ens facin malmetre la imatge que fins ara hem presentat a la resta del món.

7. Tanmateix creiem, i encoratgem a fer-ho, que hi ha múltiples possibilitats, d’acord amb la imaginació i el lliure albir de cadascú, dins la legalitat i la correcció en l’operativa, per a identificar-se com a radioaficionat pertanyent a la República de Catalunya.

República de Catalunya, a 29 d’octubre de 2.017

 

Please follow and like us:

Deixa un comentari