HFLINK BULLETIN: “PANDEMIC HF NET” EUROPE

Informa Bonnie Crystal KQ6XA, HFLINK Coordinator /

Una nova xarxa gratuïta i oberta per a les comunicacions a Europa i Orient Mitjà, regionals i NVIS.
Obert a tots els operadors de ràdio del Servei de ràdio aficionats; també la interoperabilitat amb organitzacions governamentals o no governamentals.

FINALITAT: suport i preparació pel recolzament de les comunicacions d’emergència en HF.

COPERACIÓ DE LA ZONA: Europa, Orient Mitjà, Atlàntic, Mediterrani.

DATES: del 10 de març del 2020 al 01 de maig del 2020.

HORA: Tots els dies a les 14:00 hora local i a les 20:00 hora local.
(És l’hora local a la ubicació de l’estació) (durada: 15 minuts)

MODALITATS: veu i / o ALE SSB (missatges de text AMD, altres modes segons calgui)

FREQUÈNCIES PRIMÀRIES:
10145,5 kHz USB {canal 10DALE} AMD de text (ALE Netcall: HFN)
7185,0 kHz USB {canal 07EALE} SSB de veu i AMD de text (ALE Netcall: HFL)
5354,5 kHz USB {canal 05CALE} SSB de veu i AMD de text (ALE Netcall: HFL)
3791.0 kHz USB {canal 03HALE} Veu SSB i AMD de text (ALE Netcall: HFL)

NOTA: totes les freqüències són USB Sideband de banda superior.

CONTROL NET: No hi ha cap estació de control net (cada estació és una estació de control neta).

PROCEDIMENT RECOMANAT:
Xarxa informal, si us plau siguis cortesana.
Comença la xarxa escoltant.
Si la freqüència és clara, transmeti una ALE SOUND i una ALE NET CALL a cadascun dels 4 canals.
Utilitzeu transmissions curtes.
En veu o text, identifiqueu-lo sovint amb la senyal de trucada de la vostra emissora.
En veu o text: “CQ PANDEMIC HF NET”.
Utilitzeu la sala de xerrada hflink.net i el mapa per coordinar-vos:
http://hflink.net
Enllaça i QSO amb el màxim d’estacions possibles durant aproximadament 15 minuts.
Un cop finalitzada la roda, escanegeu i escanegeu canals normalment.

Missatge Original

A new free and open net for Europe and Middle East, regional and NVIS communications.
Open to all radio operators in the Amateur Radio Service; also interoperability with Governmental or Non-Governmental Organizations.

PURPOSE: Backup HF communications support and preparation.

AREA COVERAGE: Europe, MiddleEast, Atlantic, Mediterranean.

DATES: 10 March 2020 to 01 May 2020.

TIME: Every day at 2:00 PM local time and 8:00 PM local time.
(This is local time at your station location) (duration: 15 minutes)

MODES: SSB voice and/or ALE (AMD texting, other modes as needed)

PRIMARY FREQUENCIES:
10145.5 kHz USB {channel 10DALE} Texting AMD (ALE Netcall: HFN)
7185.0 kHz USB {channel 07EALE} Voice SSB and Texting AMD (ALE Netcall: HFL)
5354.5 kHz USB {channel 05CALE} Voice SSB and Texting AMD (ALE Netcall: HFL)
3791.0 kHz USB {channel 03HALE} Voice SSB and Texting AMD (ALE Netcall: HFL)

NOTE: all frequencies are Upper Sideband USB.

NET CONTROL: There is no Net Control Station (every station is a net control station).

RECOMMENDED PROCEDURE:
Informal net, please be courteous.
Start the net by listening.
If frequency is clear, transmit an ALE SOUND and ALE NET CALL on each of the 4 channels.
Use short transmissions.
On voice or text, identify often with your station callsign.
On voice or text: “CQ PANDEMIC HF NET”.
Use the hflink.net chat room and map to coordinate:
http://hflink.net
Link and QSO with as many stations as possible for approximately 15 minutes.
After net is completed, scan and sound channels normally.


Font:  Bonnie Crystal KQ6XA

͏͏ ͏͏

Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

Please follow and like us:

Deixa un comentari